Regulamin konkursu

DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Konkurs – oznacza konkurs o nazwie „SUŻYW, JUBILEUSZ 30- STO LECIA”, którego zasady opisuje niniejszy Regulamin.

Regulamin niniejszy regulamin konkursu

Nagroda I stopnia – oznacza nagrodę w postaci samochodu osobowego marki TOYOTA AYGO o wartości jednostkowej  41 000 zł brutto.

Nagrody II stopnia – oznaczają nagrody w postaci 35 nagród pieniężnych w formie bonów SUŻYW o wartości jednostkowej 500zł brutto.

Czas Trwania Konkursu – oznacza okres od dnia 01.05.2021r., godz. 0:00:00 (CET – Czas Środkowoeuropejski) do dnia 30.09.2021r. godz. 23:59:59 (CET) .

Dzień Konkursu, Dzień Konkursowy – oznacza każdy dzień w Czasie Trwania Konkursu od godz. 0:00:00 (CET) do godz. 23:59:59 (CET).

Formularz Konkursowy – drukowany  – oznacza dostępne w każdej placówce Sieci Sużyw wydrukowane zgłoszenie, którego prawidłowe wypełnienie i wrzucenie do urny konkursowej, jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

Formularz konkursowy – internetowy – oznacza dostępne na konkursowej stronie internetowej Organizatora promocji zgłoszenie, którego prawidłowe wypełnienie i skuteczne zarejestrowanie stanowić może  sposób wzięcia udziału w konkursie (zamiast formularza drukowanego)

Placówki Sużyw – oznacza placówki handlowe biorące udział w konkursie, w szczególności: markety własne  Sużyw, Dyskont spożywczy Sużyw, Salony Kawy i Wina, Sklep internetowy e-suzyw oraz placówki należące do Sieci Sużyw-Partner wymienione w załączniku  do niniejszego regulaminu

Towary – oznacza wszystkie produkty/towary znajdujące się w sprzedaży w Placówkach Sużyw w czasie Trwania Konkursu.

Zadanie Konkursowe – to zaproponowanie ciekawego i wyjątkowego rozwinięcia wypowiedzi: „Robię zakupy w sieci Sużyw…  „

Uczestnik – to każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, która dokonując Zgłoszenia, wyraża tym samym chęć udziału w konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Laureat – to Uczestnik, któremu została przyznana nagroda zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

Produkty Promocyjne – oznaczają wszystkie towary Sponsora Głównego – Firmy „MASPEX WADOWICE, znajdujące się w sprzedaży w Placówkach Sużyw  w Czasie Trwania Konkursu

Dowód zakupu  – paragon (lub faktura) dokumentujący zakup Towarów w tym Produktów Promocyjnych za kwotę umożliwiającą udział w konkursie w okresie 01.05.2021r – 30.09.2021r

Strona Konkursowa, Strona WWW – strona internetowa pod adresem www.suzyw30lat.pl , na której opisane są zasady Konkursu i gdzie Uczestnik może dokonać zgłoszenia do Konkursu za pomocą Formularza Internetowego.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody  jest FIRMA WIELOBRANŻOWA „SUŻYW” sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044498, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł., organizator Sieci Placówek Sużyw
 2. Konkurs przeznaczony jest dla nabywców Towarów w tym Produktów Promocyjnych będących pełnoletnimi osobami fizycznymi mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski, dokonujących zakupu Towarów w tym Produktów Promocyjnych jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, którzy zapoznali się z treścią  niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia warunki opisane w punkcie  2.
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie  województw: ŚLĄSKIEGO , MAŁOPOLSKIEGO,  w Placówkach Sużyw wymienionych w załączniku do Regulaminu, a sprzedaż Towarów w tym Produktów Promocyjnych ma miejsce w Czasie Trwania Konkursu.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy sklepów zrzeszonych w sieci handlowej prowadzonej przez Organizatora, oraz członkowie rodzin w/w osób. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 471 z późn.zm.)

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. dokonać w czasie trwania konkursu zakupu w dowolnej Placówce Sużyw za kwotę wynoszącą co najmniej 50 zł brutto na jednym paragonie, w tym min. 1 sztuka produktów promocyjnych, i zachować oryginalny dowód zakupu.
  2. dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu w czasie jego trwania tj. od 01.05.2021r do 30.09.2021r. wraz z zadaniem konkursowym. Uczestnik jest zobowiązany zachować paragon (lub fakturę) dokumentujący zakup Towarów w tym Produktów Promocyjnych.
 2. Prawidłowe  Zgłoszenie może  zostać dokonane w następujący sposób:
  1. dokonane za pomocą formularza konkursowego, pobranego z dowolnej Placówki  Sużyw, właściwie wypełnionego i wrzuconego do urny konkursowej w placówce sieci, w której dokonano zakupu lub
  2. dokonane i zarejestrowane na Konkursowej Stronie internetowej suzyw30lat.pl , za pomocą właściwie wypełnionego i zarejestrowanego formularza konkursowego.
 3. Jeden zakup konkursowy o wartości określonej w pkt. 8a), spełniający warunek zakupu min. 1 sztuki Produktu Promocyjnego i  udokumentowany paragonem lub fakturą, upoważnia Uczestnika do wysłania jednego zgłoszenia, pod warunkiem, że Zgłoszenie to zostanie dokonane w Czasie Trwania Konkursu.
 4. Długość odpowiedzi musi ograniczać się do 300 znaków (łącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, która zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu.
 5. Zadaniem uczestnika jest przesłanie w treści zgłoszenia za pomocą formularza, ciekawego i wyjątkowego rozwinięcia wypowiedzi:  „Robię zakupy w sieci Sużyw…  „ (dalej Zadanie konkursowe)
 6. Termin nadsyłania Zadań konkursowych: od 01.05.2021r.  do 30.09.2021r.
 7. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego Regulaminu.
 8. Zadanie konkursowe:
  1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
  3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora Konkursu lub Produktów Promocyjnych.
 9. Przesłane Zadanie konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych innych osób.
 10. Do Zadania konkursowego przesłanego przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie. Zadanie konkursowe nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich, jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowane.
 11. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie, Uczestnik przenosi na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do  zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
  5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  6. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  8. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  9. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 12. Ponadto Uczestnik bez żadnego wynagrodzenia upoważnia Organizatora  do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD

 1. Organem dokonującym oceny zadania konkursowego oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą minimum dwaj przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszego rozwiązania Zadania Konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz najciekawsze rozwiązanie Zadania Konkursowego przy uwzględnieniu kryterium jakości, oryginalności każdego rozwiązania Zadania Konkursowego.
 3. W terminie do 7 dni, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego Czasu Trwania Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych w tym okresie Zadań Konkursowych Organizator wybierze 7 najlepiej wykonanych (wg. Organizatora) i spełniających kryteria wymienione w pkt 12. Autorzy wyłonionych w ten sposób  Zadań Konkursowych  otrzymają Nagrodę II stopnia.
 4. W terminie do 14 dni, po zakończeniu Czasu Trwania całego Konkursu spośród wszystkich zgłoszonych Zadań Konkursowych Organizator wybierze jedno najlepiej wykonane (wg Organizatora) i spełniające kryteria wymienione w pkt 12.
 5. Autor  najlepiej wykonanego Zadania Konkursowego otrzymuje Nagrodę I stopnia.
 6. Uczestnik Konkursu  może wygrać tylko jedną nagrodę II stopnia ale nie wyklucza to wygrania także nagrody I stopnia.
 7. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody celem uiszczenia podatku od nagród, która zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 10. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w ciągu 7 dni po przyznaniu nagród po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego zgodnie z pkt 22, oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu Czasu Trwania całego Konkursu w którym Laureat został wyłoniony zgodnie z pkt. 23, pod  numer telefonu, który podali w  zwycięskim   Zgłoszeniu.
 11. Organizator podejmie trzy próby kontaktu  telefonicznego z Laureatem  nagrody.
 12. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem  rozumie się nie odebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości nawiązania połączenia z użytkownikiem  telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu  lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania pierwszego połączenia z Laureatem  nagrody, Organizator podejmie kolejne dwie próby.
 13. W przypadku trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem  nagrody, traci on prawo do nagrody a Organizator wyłania kolejne zgłoszenie, które nagradza.
 14. Podczas połączenia Laureat powinien podać swoje dane adresowe konieczne do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, nr PESEL dla celów podatkowych  a także nazwę i adres sklepu z paragonu)
 15. W przypadku, gdy  Zgłoszeń jest mniej niż 36 lub Organizator  uzna, że mniej niż 36 (ilość nagród) zgłoszeń kwalifikuje się do nagrodzenia (w szczególności gdy propozycje wypowiedzi są banalne, zawierają błędy ortograficzne lub stylistyczne, są kopią innych haseł), Organizator ma prawo nie przyznać wszystkich nagród, a nagrody nie przyznane pozostają własnością Organizatora.

IV. PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. Nagrody II stopnia mogą zostać  przekazane w siedzibie Organizatora lub w Placówce Sużyw, z której pochodzi paragon  upoważniający do udziału w konkursie. Nagroda I stopnia może zostać  wręczona w sposób opisany w zdaniu powyżej lub podczas uroczystej gali obchodów 30 – sto lecia firmy Sużyw jeżeli taka zostanie zorganizowana przez Organizatora Konkursu.
 2. Nagroda zostanie przekazana w terminie 14 dni od  daty telefonicznego skontaktowania się Laureatem, potwierdzenia jego danych oraz  poinformowania go o przyznaniu Nagrody. Wyjątek stanowi przekazanie na uroczystej gali, o której mowa w pkt. powyżej. Organizator deklaruje, że gala nie odbędzie się później niż do końca 2021r
 3. Podstawą do przekazania nagrody będzie protokół przekazania nagrody podpisany przez Laureata.
 4. Odbiór nagrody poprzedzi weryfikacja danych na podstawie dokumentów osoby zgłaszającej się po nagrodę. Dane te muszą być tożsame z tymi, które Laureat podał podczas rozmowy telefonicznej. Dodatkowo warunkiem  wydania nagrody jest okazanie oryginału dowodu zakupu.

V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Nad  prawidłowością  przebiegu Konkursu oraz wyborem najlepszej odpowiedzi nadzór sprawować będzie Komisja Konkursowa w składzie wybranym z przedstawicieli Organizatora.

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym, pod adres: FIRMA WIELOBRANŻOWA „SUŻYW” sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, z dopiskiem „Reklamacja-Konkurs”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia promocji (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione nie będą    rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty      wpłynięcia reklamacji, a przekazywanie informacji zainteresowanemu nastąpi listem poleconym w terminie 14 (czternastu) dni od daty powzięcia decyzji.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu,  jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej nie jest obowiązkowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.suzyw30lat.pl
 2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest  Organizator.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przyznaniem, realizacją i podatkowym rozliczeniem  nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres suzyw.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na przekazywanie danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu na rzecz podmiotów trzecich w celu realizacji nagród.
 6. Uczestnicy mają  prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Pozostałe informacje w zakresie danych osobowych, w tym wynikające z  obowiązku informacyjnego RODO dostępne są na stronie  www.suzyw30lat.pl
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny
 9. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.

 

Załącznik do Regulaminu – Lista sklepów, biorących udział w konkursie

DYSKONT – MAGAZYN 02 ZEMBRZYCEZEMBRZYCE 66334-210 ZEMBRZYCE
MARKET „KICEK”UL.NAD SKAWĄ 334-200 SUCHA BESKIDZKA
MARKET „JASKÓŁKA”BYSTRA PODHALAŃSKA 70234-235 BYSTRA PODHALAŃSKA
MARKET „GROŃ”ŁĘTOWNIA 67534-242 ŁĘTOWNIA
MARKET „JASIEŃ”UL.BŁĄDZONKA 6234-200 SUCHA BESKIDZKA
MARKET „PILSKO”PEWELKA 8734-233 HUCISKO
MARKET „BRODY”BRODY 8534-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSK
MARKET „KASKADA”UL.ŻYWIECKA 1734-331 ŚWINNA
MARKET „BIAŁKA”BIAŁKA 44234-220 MAKÓW PODHALAŃSKI
MARKET „SIDZINKA”SIDZINA 96634-236 SIDZINA
SALON KAWY I WINA SUCHA BESKIDZKANAD SKAWĄ 334-200 SUCHA BESKIDZKA
SALON KAWY I WINA KĘTYKONOPNICKIEJ 1032-650 KĘTY
FIRMA CZARNY S.C.34-236 SIDZINASIDZINA 220
WRÓBLEWSKA ANETTA SKLEP43-353 PORĄBKABUKOWSKA 148
KOIS BEATA34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKABRODY 712
KOIS BEATA34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKABRODY 315 A
GS WADOWICE NR 13 CHOCZNIA34-123 CHOCZNIACHOCZNIA
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICEBABICA
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICECHOCZNIA
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICEKLECZA DOLNA
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICEKLECZA DOLNA ZARĄBKI
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICEJASZCZUROWA
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICEKACZYNA
ROSIK TERESA43-340 KOZYPANIENKI 11
GÓRA SŁAWOMIR43-340 KOZYKLONOWA 1
KRAWCZYK BOŻENA34-200 SUCHA BESKIDZKAOS BESKIDZKIE 6
ŻAK STANISŁAW34-130 SUCHA BESKIDZKABAŁWARD GÓRNY 306
BURY-BOJKOWSKA ELŻBIETA34-120 BRZEZINKABRZEZIŃSKA 4
MIŚKOWIEC WALDEMAR34-231 JUSZCZYNKOJSZÓWKA 31
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA34-103 WADOWICETOMICE
SPECJAŁY S.C JOANNA ŁYSOŃ, ANNA FARY34-120 ANDRYCHÓWTARGANICE BESKIDZKA 40