RODO

Obowiązek informacyjny FIRMY WIELOBRANŻOWEJ „SUŻYW” sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej wobec uczestników konkursu “ SUŻYW – KONKURS JUBILEUSZOWY  30  LAT  ”

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz na podstawie przepisów prawa polskiego SUŻYW informuje, że  uczestnikom konkursu  przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez SUŻYW danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest FIRMA WIELOBRANŻOWA „SUŻYW” sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej (dalej SUŻYW), ul. Nad Skawą 4, 34-200 Sucha Beskidzka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044498, www.suzyw.com.pl tel. 33 874 11 60.
 2. SUŻYW zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO, przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla określonych celów,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. przeprowadzenia konkursu,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres www.suzyw.com.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. SUŻYW przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • przeprowadzenie konkursu a w szczególności wyłonienie laureatów, przyznania i wydania nagród,
  • obsługa reklamacji,
  • spełnienie obowiązków podatkowych.
 1. Dane osobowe uczestników konkursu SUŻYW będzie przetwarzał  przez  czas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż 6 lat po zakończeniu konkursu czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:
  • podmioty przy pomocy których SUŻYW wydaje nagrody,
  • organy administracji  działające na podstawie właściwych przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem przez SUŻYW danych osobowych, osobom których te dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia konkursu i wydania nagród. W razie niepodania danych osobowych  osoba nie może wziąć udziału w konkursie.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie się odbywać w sposób zautomatyzowany.